Bezpłatny samochód zastępczy.

 

Wypożyczalnia nasza oferuje pomoc w przypadku uszkodzenia Państwa samochodu przez kierującego innym autem. W takiej sytuacji, bezpłatny wynajem samochodu zastępczego stał się już standardem ugruntowanym przepisami prawa, wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego oraz orzecznictwem polskich Sądów. Pomimo tego, iż powszechność wynajmu samochodu zastępczego jest już faktem to zakłady ubezpieczeń stosują różnego rodzaju zabiegi, mające na celu zniechęcić poszkodowanych do wynajmu auta zastępczego w firmach, innych niż współpracujące z danym ubezpieczycielem i w ten sposób ograniczają - kosztem poszkodowanego - swoje wydatki. Pamiętać należy, iż zgodnie z pkt. 20.6 Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych z dnia 16.12.2014 r., zakłady ubezpieczeń mają obowiązek poinformowania poszkodowanego o zasadach uznawania kosztów najmu pojazdu zastępczego. Oczywiście zasady te powinny być oparte na przepisach prawa i ugruntowanym orzecznictwie sądowym. Niestety zakłady ubezpieczeń informują najczęściej poszkodowanego, iż pokryją koszt najmu pojazdu zastępczego do wysokości stawki jaką mają ustaloną z podmiotem realizującym wynajmy na ich rzecz. Nie informują przy tym poszkodowanego czy proponowany pojazd posiada ubezpieczenie AC, jaki ewentualnie koszt poniesie poszkodowany po uszkodzeniu takiego auta czy jego kradzieży. Oczywiście ceny proponowane przez zakłady ubezpieczeń są niższe niż ceny rynkowe, ale oferta zakładów ubezpieczeń jest niejasna dla klienta i obarczona sporym ryzykiem, że przy szkodzie na tym pojeździe poszkodowany będzie miał kolejne kłopoty.

W naszej wypożyczalni pojazdy posiadają pełne pakiety ubezpieczeń i wynajmując takie auto klient nie ponosi żadnego ryzyka związanych z dodatkowymi kosztami.

Oczywiście wskazywanie poszkodowanemu, iż wynajmując pojazd zastępczy może wynająć pojazd w cenie nie wyższej niż określona przez zakład ubezpieczeń jest nieuprawnione.  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13.06.2003 roku (sygn. akt III CZP 32/03) wskazał, że za koszta "ekonomicznie uzasadnione" należy uznać koszta ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego podmiot. Wygrywane przez nas wielokrotnie spory sądowe z towarzystwami ubezpieczeniowymi świadczą o tym, iż zasada wskazana przez Sąd Najwyższy jest istotna, a dowolne kształtowanie cen przez zakłady ubezpieczeń jest nieuprawnione.

 

Kto może wynająć bezpłatnie pojazd zastępczy?

Pojazd zastępczy przysługuje osobie poszkodowanej z winy kierującego innym pojazdem lub z winy osoby, która uszkodzenie spowodowała, np. błąd mechanika w warsztacie powodujący uszkodzenie pojazdu, uszkodzenie pojazdu przez inny przedmiot np. sopel lodu, spadający ładunek z innego pojazdu  itp. Pojazd może wynająć również osoba upoważniona przez właściciela uszkodzonego pojazdu.

 

Kiedy i w jakich okolicznościach można wynająć pojazd zastępczy?

Pojazd zastępczy można wynająć bezpośrednio po zdarzeniu, które spowodowało szkodę - nie trzeba najpierw zgłaszać szkody do ubezpieczyciela. Oznacza to, że możemy Państwu doprowadzić pojazd zastępczy na miejsce zdarzenia, aby mogli Państwo kontynuować jazdę czy to w sprawach codziennych, czy np. wakacyjną podróż. Oczywiście Państwa uszkodzony pojazd bezpłatnie odholujemy we wskazane przez Państwa miejsce.

Aby można było bezpłatnie wynająć pojazd zastępczy, Państwa pojazd musi być uszkodzony w sposób uniemożliwiający kontynuację jazdy, np. uszkodzenia układu jezdnego, wycieki płynów, uszkodzona lampa, niedomykające się drzwi lub klapy  albo Policja zatrzymała dowód rejestracyjny. W innych przypadkach, kiedy można kontynuować jazdę - drobne wgniecenia, zarysowania - auto zastępcze można bezpłatnie wynająć na czas naprawy uszkodzonego pojazdu.

 

Jak długo można bezpłatnie użytkować pojazd zastępczy?

Termin użytkowania pojazdu zastępczego zależny jest od rodzaju szkody. Z tzw. "szkodą całkowitą" mamy do czynienia wówczas kiedy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu przed zdarzeniem. "Szkoda częściowa" jest wówczas kiedy ta wartość jest niższa i uszkodzone auto kwalifikuje się do naprawy. 

Przy tzw. "szkodzie całkowitej" za uzasadniony czas użytkowania pojazdu zastępczego przyjmuje się okres do momentu zakupu innego auta. Oczywiście taki zakup nie może trwać zbyt długo. Przyjmuje się, że poszkodowany po uzyskaniu informacji o tzw. szkodzie całkowitej powinien podjąć działania mające na celu zakup auta i po zbyciu uszkodzonego pojazdu  oraz uzyskaniu odszkodowania powinien nabyć nowy samochód. W praktyce przyjmujemy, że okresem uzasadnionym jest czas do wypłaty odszkodowania plus 2-3 dni. 

Przy szkodzie częściowej zasadniczym wyznacznikiem jest czas niezbędny do naprawy pojazdu, ale nie można przez to rozumieć wyłącznie  technologicznego czasu naprawy. Na czas naprawy składają się zarówno czynności likwidacyjne, organizacja naprawy, zamówienie i oczekiwanie na zamówione części, technologiczny czas naprawy i inne okoliczności mające wpływ na długość okresu naprawy. W praktyce przyjmujemy, iż poszkodowany po uzyskaniu ostatecznego kosztorysu naprawy od ubezpieczyciela powinien podjąć naprawę pojazdu.

 

Czy poszkodowany poniesie jakiekolwiek koszta z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego?

Nie. W naszej wypożyczalni poszkodowany nie ponosi żadnych kosztów w związku z wynajmem auta i żadnych kosztów w razie szkody na tym aucie!

Jak to działa? Po zakończeniu wynajmu podpisują Państwo z nami umowę cesji wierzytelności, na podstawie której sami dochodzimy roszczenia za wynajęte auto od ubezpieczyciela sprawcy. Ewentualne niedopłaty ze strony ubezpieczyciela są załatwiane z ubezpieczycielem w drodze ugody lub  postępowania sądowego. W przypadku ugody lub w przypadku kiedy postępowanie sądowe jest nieopłacalne dokonujemy korekty faktury i nie dochodzimy dalszych roszczeń.

Pojazdy posiadają pełen pakiet ubezpieczeń bez udziału własnego w przypadku szkody.

Gwarantujemy całkowity brak kosztów z Państwa strony. 

 

 

 

 

2021 White Car

Projekt: Kreatywny Biz