WARUNKI NAJMU I UŻYTKOWANIA POJAZDU

 1. Najemca oświadcza, iż posiada ważne uprawnienia do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii.
 2. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz uszkodzeń (uwagi odnośnie stanu technicznego, wyglądu zewnętrznego jak i wnętrz pojazdu oraz uszkodzeń zawiera protokół wydania i zwrotu pojazdu).
 3. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym, z kompletnym wyposażeniem, kluczykiem i dokumentami w miejscu, w którym samochód odebrał lub we wcześniej umówionym miejscu. Miejsce odbioru należy uzgodnić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Najemca może przedłużyć okres najmu po podpisaniu aneksu do umowy. Chęć przedłużenia umowy wynajmu winna być uzgodniona z wynajmujący najpóźniej 24 h przed terminem zdania pojazdu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Nieterminowy zwrot pojazdu powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę w wysokości dwukrotnej ceny z ostatniej doby wynajmu.
 6. W przypadku powstania szkody w pojeździe najemca zobowiązuje się:

  a/ zabezpieczyć miejsce zdarzenia zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

  b/ zapobiec w miarę możliwości powiększaniu rozmiarów szkody,

  c/zawiadomić policję

  d/zawiadomić wynajmującego – tel. 536 333 003

 7. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w okolicznościach, gdy Najemca bądź osoba upoważniona prowadził auto po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, oddalił się lub uciekł z miejsca zdarzenia, a także w sytuacji złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do okoliczności zdarzenia. Odpowiedzialność za szkodę do pełnej wartości pojazdu ponosi wówczas Najemca.
 8. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe poniżej wartości 500 zł (pięćset złotych), wyrządzone z winy jego lub upoważnionej do użytkowania pojazdu osoby.
 9. Najemca ponosi odpowiedzialność do pełnej wartości pojazdu w przypadku kradzieży pojazdu jeśli nie zwróci oryginalnego kluczyka i dowodu rejestracyjnego wynajmowanego pojazdu.
 10. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania z winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest do zwrotu kwoty w wysokości roszczenia skierowanego do Ubezpieczyciela przez Wynajmującego.
 11. W przypadku kradzieży z włamaniem, kradzieży lub uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji lub wypadku, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji oraz uzyskania zaświadczenia o zdarzeniu i wynikłych stratach, a także do powiadomienia Wynajmującego nie później niż do 12 godzin od zdarzenia – tel. 536 333 003
 12. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z instrukcją użytkowania wynajmowanego pojazdu i zobowiązuje się do wykonywania czynności obsługi codziennej przewidzianych instrukcją.
 13. Usunięcie awarii powstałej z winy Najemcy lub zaniedbania obsługi codziennej spoczywa na Najemcy.
 14. Najemca zobowiązuje się do stawienia w wyznaczonym przez Wynajmującego serwisie w celu dokonania przeglądu technicznego, gwarancyjnego lub okresowego albo wymiany opon, jeśli wymaga tego wskazany okres lub przebieg auta. Koszty przeglądów i wymiany opon ponosi Wynajmujący.
 15. W przypadku awarii pojazdu, Najemca zobowiązuje się do zaprzestania dalszej jego eksploatacji, powiadomienia Wynajmującego i zastosowania się do jego instrukcji.
 16. Najemcy nie przysługuje zamiana auta na inne za wyjątkiem awarii, której wynajmujący nie będzie w stanie usunąć w ciągu 8 godzin.
 17. Wynajmujący ma prawo zamienić auto Najemcy na inne jeżeli wygasa termin niniejszej umowy lub termin niniejszej umowy jest przedłużony na wniosek Najemcy.
 18. Koszty bieżącego zakupu paliwa i ewentualnego uzupełniania płynów eksploatacyjnych pokrywa Najemca. W przypadku zwrotu auta ze stanem paliwa i płynów eksploatacyjnych niższym niż przy wynajmie Najemca ponosi koszt uzupełnienia braków powiększony o opłatę określoną w Tabeli nr 1.
 19. Osoba wynajmująca auto zobowiązuje się do ponoszenia kar i mandatów nałożonych w okresie użytkowania auta w związku z naruszeniami prawa, a także do ponoszenia kosztów postępowań z tym związanych.
 20. ZABRANIA SIĘ:

  a/ holowania innych pojazdów,

  b/ przekraczania dopuszczalnej ładowności

  c/palenia tytoniu w pojeździe

  d/ przewożenia zwierząt

  e/ udostępniania pojazdu osobom nie wskazanym w umowie

 21. Wynajętego samochodu nie można przemieszczać poza granice RP bez zgody wynajmującego. Za szkody w pojeździe lub jego kradzież poza granicami RP odpowiedzialność do wysokości całkowitej wartości pojazdu ponosi Najemca jeśli przemieścił wynajmowany pojazd poza granice RP bez zgody wynajmującego.

Tabela nr 1. Opłaty związane ze zdarzeniami

Zdarzenie Opłata
Niestosowanie się do zakazów określonych w pkt. 20 400,00 zł
Brak przy zwrocie pojazdu kluczyka lub jego uszkodzenie 1 000,00 zł
Brak przy zwrocie pojazdu: dowodu rejestracyjnego, instrukcji lub naklejki z nr rejestracyjnym na szybie 300,00 zł
Brak kołpaka 100,00 zł
Uzupełnienie paliwa lub płynów eksploatacyjnych 30,00 zł
Opłata administracyjna za szkodę powstałą w trakcie najmu i rozliczaną w ciężar polisy AC 250,00 zł
Udostępnienie pojazdu osobie nie wskazanej w umowie 500,00 zł
Zabrudzenie tapicerki powodujące konieczność prania 250,00 zł
Wyjazd poza granicę RP bez zgody wynajmującego 1 000,00 zł
Jednorazowa opłata w przypadku zgody wynajmującego na wyjazd za granicę RP 150,00 zł
Mycie i sprzątanie samochodu 50,00 zł

REZERWACJA POJAZDU

 1. Rezerwacji wybranego auta można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 536 333 003 lub wysyłając zapytanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Warunkiem rezerwacji jest potwierdzenie zwrotne przez wynajmującego oraz wpłata zwrotnej kaucji przez najemcę na rachunek wskazany w zakładce “Kontakt”
 3. Wynajmujący nie gwarantuje dostępności wybranego auta przed wniesieniem opłaty określonej w punkcie 2.
 4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wynajmujący pobierze z wpłaconej przez najemcę kwoty tytułem rezerwacji, opłatę w wysokości 10% kaucji.
 5. Warunkiem wynajmu jest uregulowanie pełnej kwoty płatności przed odbiorem wynajmowanego samochodu.

PROMOCJE

 1. Wypożyczalnia samochodów White-Car organizuje akcje rabatowe i promocyjne na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Klienci wynajmujący auto w wypożyczalni White-Car na kolejne wynajmy otrzymują 10% rabatu.
 3. Warunkiem otrzymania rabatów określonych w punktach 2 i 3 jest rozliczenie pojazdu po wynajmach bez uwag wynajmującego.
 4. Wypożyczalnia organizuje promocje weekendowe opisane każdorazowo w zakładce Promocje
 5. Użytkownicy serwisu Facebook, którzy polubili stronę White-Car otrzymują 5% rabatu.
 6. Aby skorzystać z rabatu określonego w pkt. 6 należy przy rezerwacji podać nazwę użytkownika.
 7. Rabaty nie są łączone wzajemnie ani z promocjami weekendowymi.

2021 White Car

Projekt: Kreatywny Biz